Privacy Statement
Laatste wijziging: 12 juni 2018


Privacyverklaring voor bezoekers van BODA kindercoaching en voor cliënten en ouders van de eenmanszaak BODA kindercoaching, gevestigd te Kloetinge. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71671846

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de 'ik-vorm'. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt de eenmanszaak BODA kindercoaching bedoeld.

1) Algemeen Ik doe er alles aan om de privacy van uw kind te respecteren en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring wil ik graag nadere toelichting geven hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring daarom goed door, dan weet u wat er met de gegevens van uw kind gebeurt. Heeft uw vragen? Neem dan gerust contact op via: info@bodakindercoaching.nl

2) Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

Algemene doelstelling verwerking gegevens
Ik gebruik de persoonsgegevens van uw kind enkel om met u in contact te treden (contactgegevens) en om met u te communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening m.b.t. uw kind. Ik gebruik zijn/haar gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijder ik de gegevens 6 maanden na ontvangst.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Intakeformulier
Voor het kennismakingsgesprek stuur ik u een intake formulier, Hier vraag ik u de volgende gegevens in te vullen: naam kind, geboortedatum, hobby's, contactgegevens vader, contactgegevens moeder en de gezinssamenstelling. Daarnaast stel ik een aantal reflectievragen m.b.t.. de hulpvraag. Ik vraag u om dit formulier uit te printen en erbij te houden tijdens ons kennismakingsgesprek. Als u na mijn voorstel een traject met mij in gaat dan tekenen wij allen het formulier. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan het (ouderlijk) gezag over het kind te hebben. En tevens dat u volledig op de hoogte bent van mijn privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Zelf geef ik met het ondertekenen aan dat ik u volledig van alles op de hoogte heb gebracht m.b.t. het intake gesprek en het traject voorstel Deze gegevens bewaar ik dan tot 6 maanden na het laatste contact, daarna zal ik ze verwijderen. Alleen de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. de belastingdienst bewaar ik voor de daarvoor gestelde termijn, deze bedraagt 7 jaar.

Gedrag en bezoekgegevens website
Op deze website worden algemene webstatistieken bijgehouden door mijn hostingprovider. Ik kan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Mijn website maakt geen gebruik van cookies of Google Analytics.

Aanbieden van diensten
Ik gebruik de NAW-gegevens van uw kind en uw e-mailadres om contact op te nemen tijdens een traject om u te informeren over (nieuwe) diensten.

Overige doeleinden
Ik gebruik de NAW-gegevens van uw kind en uw e-mailadres voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ik gebruik uw telefoonnummer om contact op te nemen, telefonisch of via Whats-app tijdens een traject. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met u te behandelen.

3) Derden
• Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door u als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie mijn Algemene Voorwaarden, artikel 5: Vertrouwelijkheid.

• Wanneer uw kind klant is van BODA kindercoaching heeft mijn boekhouder inzicht in de persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en controleren. Het betreft alleen de NAW-gegevens en factuur- en betaalgegevens.

• Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

4) Beveiliging gegevens
• Ik zorg voor voldoende technische- en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van één of meerdere verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om de privacy van uw kind te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Inzage en aanpassen
Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in de persoonlijke gegevens van uw kind en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een e-mail naar info@bodakindercoaching.nl U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij, uiterlijk binnen 4 weken. Ik controleer uiteraard eerst wel of het verzoek van u komt.

Wijzigingen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoort u dit rechtstreeks van mij door een bericht per e-mail.

BODA kindercoaching K.v.K. nr. 7167184


Download de statement als pdf document